Pravidla

PODMÍNKY Spolehliverecenze.cz

§ 1
[Obecné informace]

1. Servis fungující na adrese www.spolehliverecenze.cz (dále nazývaný jako Servis), je provozován Fabrykou e-byznysu společností s ručením omezený se sídlem v Rzeszowě, adresa: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, zapsána do podnikatelského Krajského soudního rejstříku prostřednictvím Okresního Soudu v Rzeszowě, s číslem KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630, se základním kapitálem 180.000,00 zł (dále nazývaným jako „Spolehliverecenze.cz”).

2. Tato pravidla obsahují podmínky fungování servisu a podmínky poskytování a používání služeb, které jsou dostupné v tomto servisu.

3. Technickou podmínkou používání servisu je počítač s přístupem k síti Internet a instalovaným internetovým prohlížečem. V případě využívání některých služeb je nutné mít e-mailovou adresu na jakémkoliv serveru. Využívání servisu je možné výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče.

4. Ustanovení pravidel spolu s právními předpisy platnými na území České republiky, obsahují práva a povinnosti uživatelů využívajících servis a služeb uvedených v Pravidlech.

5. V rámci služeb jsou zpřístupňovány zdroje telekomunikačních systémů a serverů, které umožnují uživatelům uchovávání a zpřístupňování jejich obsahu (údajů) v servisu.

6. Recenze a hodnocení uchovávané a zpřístupněné v rámci servisu, mohou být také prezentovány na internetových stránkách partnerů nebo zákazníků na základě samostatné smlouvy Spolehliverecenze.cz s těmito subjekty.

7. Uživatel, který využívá servis, souhlasí s pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

8. Spolehliverecenze.cz poskytuje uživatelům služby, které spočívají v bezplatném sdílení internetových nástrojů a funkcí servisu, které umožňují zveřejnění recenzí a/nebo hodnocení v rámci servisu prostřednictvím formuláře.

9. Uživatel, který využívá servis se zavazuje k tomu, že postupuje podle práva, obecně platných zásad společného soužití a dobrými mravy.

10. Pravidla jsou zpřístupněna neustále na internetové stránce servisu takovým způsobem, který uživatelům umožňuje jejich získání, otevření a uchování jejich obsahu prostřednictvím tisku nebo uložení na disk v kterékoli době.

11. Služby servisu pro zákazníky (podnikatele recenzované uživateli) jsou zprostředkovány prostřednictvím Spolehliverecenze.cz na základě samostatné smlouvy.

§ 2
[Definice]

1. Spolehliverecenze.cz – Fabryka e-byznysu společnost s ručením omezeným se sídlem v Rzeszowě, adresa: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, zapsána do podnikatelského Krajského soudního rejstříku prostřednictvím Okresního Soudu v Rzeszowě, s číslem KRS0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630, se základním kapitálem 180.000,00 zł

2. Servis – představuje organizovanou internetovou stránku fungující na internetových prohlížečích s názvem: https://smartforms.ekomi.com/, stejně jako v aplikacích a dalších informatických nástrojích. Správou se zabývá Spolehliverecenze.cz a uživatelům zpřístupňuje informatické nástroje sloužící k umístění obsahu, výměně informací nebo prezentaci rankingu hodnocení a recenzí v rámci poskytované služby.

3. Pravidla – tato pravidla, která jsou nedílnou součástí.

4. Uživatel – každý subjekt, který nemá status zákazníka nebo partnera a splňuje podmínky pravidel, využívající formulář a služeb servisu. Uživatelem servisu může být fyzická osoba, která má plnou právní způsobilost. V případě fyzické osoby s omezenou právní způsobilostí nebo takové, která nemá právní způsobilost, včetně nezletilých ve věku od 13 do 16 let – nemohou být uživateli servisu ani v případě zastoupení zákonným zástupcem

5. Služba – služba poskytována prostřednictvím Spolehliverecenze.cz elektronickou cestou dle zásad uvedených v těchto pravidlech.

6. Formulář – internetový nástroj servisu, pomocí kterého uživatel zveřejňuje recenze a/nebo hodnocení.

7. Smlouva – Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Spolehliverecenze.cz a uživatelem s přijetím pravidel uživatelem;

8. Hodnocení – bodová hodnota zvolena uživatelem prostřednictvím internetových nástrojů servisu, v tematických kategoriích dostupných ve formuláři, určena produktům, službám nebo prodávajícím subjektům či obchodům prezentovaným v servisu ve formě, kterou definuje Spolehliverecenze.cz.

9. Recenze – veškerý obsah, sdělení a materiály umístěné uživateli v servisu.

10. Zákazník – subjekt, který není spotřebitel (podnikatel), využívající placených služeb, mj. který poskytuje Spolehliverecenze.cz na základě samostatné smlouvy.

11. Partner – subjekt spolupracující se Spolehliverecenze.cz na základě samostatné smlouvy, mimo spotřebitele.

§ 3
[Recenze a hodnocení uživatele]

1. Uživatel má možnost v servisu umístit recenzi a/nebo hodnocení, které se vztahují například ke službě, zboží včetně jeho kladů i záporů, průběhu transakcí a dalších důležitých prvků, které se vztahují k nákupnímu procesu, pouze však výhradně na základě potvrzené transakce, kterou zákazník potvrdí.

2. Zveřejněná prohlášení jsou subjektivním hodnocením uživatelů. Uživatel nese odpovědnost za obsah těchto prohlášení. Recenze jsou ověřeny prostřednictvím Spolehliverecenze.cz z věcného hlediska.

3. Pokud chce uživatel zveřejnit recenzi a/nebo hodnocení, může být požádán o uvedení svých údajů, např. e-mailové adresy, číslo objednávky nebo jakéhokoliv označení uživatele (jméno a příjmení nebo přezdívka).

4. Prohlášení musí být redigována jasným a srozumitelným způsobem a nemohou obsahovat:

a) vulgarity, obsah obscénní, pornografický nebo takový, který vyzývá k nenávisti, rasismu a xenofobii,

b) adresy internetových stránek, odkazy na jiné internetové servisy nebo e-shopy,

c) obsahy reklamního charakteru, jiné obsahy komerčního typu s výjimkou videa a fotografie zveřejněné výrobcem,

d) údaje uživatelů nebo jiných fyzických osob, především: jméno a příjmení, místo bydliště, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, s výjimkou údajů, pokud jsou dostupné v servisu nástroje určené ke zveřejnění nebo poskytnutí prohlášení v servisu (např. internetové formuláře), dovolují zveřejnění údajů uživatelů nebo jiných fyzických osob,

e) obsah, který ohrožuje dobré jméno uživatelů,

f) obsah, který představuje výsledek shody s dalšími uživateli nebo zákazníky s cílem vzájemného vlivu na věrohodnost, jak vlastní, tak dalších subjektů,

g) nepravdivý obsah.

5. Prohlášení uživatele nemůže narušovat obecně platné právní předpisy včetně práv třetích osob – především pak nemůže mít charakter pomluvy, porušovat osobní práva nebo obsahovat čin nekalé konkurence.

6. Za podmínek vyplývajících z aktuálních právních předpisů, má Spolehliverecenze.cz právo smazat prohlášení jak celkově, tak částečně. Spolehliverecenze.cz si navíc vyhrazuje právo smazat prohlášení jak celkově, tak částečně nebo ho redakčně či editorsky změnit v nutné lhůtě, pokud prohlášení:

a) stanoví další recenzi, která se vztahuje ke stejné transakci (vztahuje se ke stejnému číslu objednávky),

b) vztahuje se k jinému dodavateli, než který je recenzován,

c) vztahuje se k jiným transakcím, než je recenzovaná transakce,

d) napíše si ji zákazník,

e) je zveřejněna z dočasné e-mailové adresy,

f) je zveřejněna způsobem, který odkazuje na automatické zveřejňování nebo pomocí řešení, která umožňují vyhnout se analýze provozu v síti,

g) vztahuje se k nesprávnému číslu objednávky nebo jinému, než je recenzované zboží či služba,

i) porušuje platné právní předpisy, dobré mravy nebo uráží náboženské cítění,

j) porušuje patentová práva, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví,

k) je výhradně souhrnem filmu, knihy, desky atd.;

l) je celkově nebo částečně zkopírována od jiných uživatelů, výrobce recenzovaného zboží, internetového obchodu nebo z jiných dostupných zdrojů.

7. Nepřípustný je jakýkoliv nevhodný vliv na recenzující osobu, manipulování recenzí a/nebo hodnocení a veškeré druhy zneužití v procesu zveřejnění recenze. Spolehliverecenze.cz se zavazuje zdržet se od:

a) nabízení výhod uživatelům za zveřejnění pozitivních nebo nezveřejnění negativních recenzí a/nebo hodnocení (cenové slevy, poukázky atd.),

b) vyhrožováním uživatelům všemi možnými nevhodnými činy v případě zveřejnění negativního hodnocení,

c) vlivu jakýmkoli způsobem na proces zveřejnění recenze a/nebo hodnocení.

8. Udělením recenze včetně jejího umístění v servisu, uživatel dává Spolehliverecenze.cz právo na bezplatné využívání toho prohlášení nebo jejího zveřejnění prostřednictvím Spolehliverecenze.cz, a také k jejím úpravám ve výše uvedené oblasti.

9. Spolehliverecenze.cz mohou kontaktovat uživatele s cílem vysvětlení, úpravy, změny nebo smazání části prohlášení.

10. Recenze uživatelů spolu s počtem hodnocení jsou zobrazovány na internetových stránkách zákazníků, na stránce Google (recenze jsou anonymní), v certifikátu Spolehliverecenze.cz a eKomi.

11. K aktivaci služby ukládání a veřejného sdílení uživatelských recenzí v Servisu dochází ve chvíli využití správného aktivačního tlačítka ve formuláři.

§ 4
[Práva a povinnosti uživatele]

1. Uživatel není oprávněn ke kopírování, sdílení, reprodukování nebo upravování jakéhokoli obsahu umístěného v servisu, především pak bez písemného souhlasu Spolehliverecenze.cz. Je zakázáno prezentovat části údajů umístěných v servisu, celé recenze nebo jejich části mimo servis.

2. Uživatel je povinen využívat servis dle aktuálních právních předpisů, zásad pravidel, dobrými mravy, jak vůči Spolehliverecenze.cz, tak i vůči třetím osobám. Hrubým porušením pravidel je umístění uživatelem v servisu protiprávních údajů.

3. Samostatným sdílením a zveřejněním recenzí a/nebo hodnocení, uživatel:

a) prohlašuje, že obsah a forma sdělení neporušuje platné předpisy a pravidla, především prohlášení nenarušuje práva nebo osobnostní práva třetích osob;

b) prohlašuje, že má k recenzím všechna práva a souhlasy požadované právními předpisy, odpovídající autorská práva či licence, právo na využití obrazu nebo fotografie, umožňující v rámci servisu zveřejnit recenze a hodnocení a využití v souladu s ustanovením pravidel nebo, že to jakkoli nenaruší práva třetích osob;

c) zavazuje se, že v případě jakýchkoli nároků třetích osob vůči Spolehliverecenze.cz v oblasti narušení jakýchkoliv práv ke zveřejnění vyjádření, písemně osvědčí vhodným obsahem, který osvobodí Spolehliverecenze.cz od veškeré zodpovědnosti v této oblasti, a také v případě nutnosti, vstoupí do případu místo Spolehliverecenze.cz nebo vstoupí do případu na jeho straně jako vedlejší účastník, přičemž Spolehliverecenze.cz na první žádost uhradí veškeré náklady vzniklé Spolehliverecenze.cz související se soudním řízením, včetně zejména nákladů vynaložených na zaplacení právního zastoupení, právního poradenství a přiznané náhrady škody.

§ 5
[Práva a povinnosti Spolehliverecenze.cz]

1. Spolehliverecenze.cz poskytuje vhodná informatická nařízení dle zásad pravidel v rámci servisu. Cílem je poskytnutí uživatelům využívání služeb v souladu s pravidly.

2. Spolehliverecenze.cz má právo zablokovat uživateli možnost využívání služeb servisu nebo mu znemožnit přístup k jeho recenzi a/nebo hodnocení, stejně jako jakýkoliv obsah (blokace nebo smazání obsahu celkově nebo částečně), v každém případě porušení pravidel a podmínek využívání servisu uživatelem nebo jeho aktivity v servisu, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

3. Spolehliverecenze.cz si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb včetně zablokování/smazání recenzí, především pak pokud: uživatel porušuje důležitá ustanovení pravidel nebo pokud se vinou uživatele prokáže, že poskytování služeb není možné.

4.Spolehliverecenze.cz nenese zodpovědnost, především pak zodpovědnost kompenzace za veškeré ztráty, které vznikají na základě nesprávných, neaktuálních, nekvalitních údajů, obsahu reklam nebo informací umístěných na stránce servisu.

§ 6
[Technické přestávky]

1. Spolehliverecenze.cz vynaloží veškeré úsilí pro správné a plynulé fungování servisu. Spolehliverecenze.cz neposkytuje záruku na služby popsané pravidly, a také záruku fungování servisu. Ve vztahu k jiným subjektům, než jsou uživatelé se statusem spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů, Spolehliverecenze.cz odpovídá výhradně za škody způsobení výhradně z úmyslné viny Spolehliverecenze.cz

2. V případě poruch a technických potíží způsobenými hardwarovými nebo softwarovými činiteli, Spolehliverecenze.cz přijme opatření, aby se co nejvíce omezily negativní dopady vzniklých technických problémů ve vztahu k uživatelům.

3. Nutné technické přestávky naplánovány Spolehliverecenze.cz budou, pokud možno v nočních hodinách, aby se co nejméně dotkly uživatelů.

4. Za technickou havárii se považuje situace, ve které naprostá většina uživatelů přišla o možnost využívání základních služeb servisu.

5. Za technickou chybu se považuje každý technický problém s fungováním servisu jiný než ve výše uvedeném bodě.

6. Spolehliverecenze.cz nenese zodpovědnost za technické problémy, které znemožňují poskytování služeb, vzniklé z důvodu vyšší moci nebo událostí, za které Spolehliverecenze.cz nenese zodpovědnost, např. v případě činnosti třetích osob nebo uživatele.

§ 7
[Postup při reklamaci]

1. Uživatel může nahlásit reklamaci vztahující se k službám poskytovaným v rámci servisu.

2. Reklamaci je možné nahlásit písemně ve formě doporučeného psaní na adresu: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, Polsko nebo prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu: kontakt@spolehliverecenze.cz

3. Nahlášení reklamace musí obsahovat osobu, která reklamaci nahlašuje (jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu) a popis události, která se k reklamaci vztahuje. Pokud údaje uvedené v reklamaci nebo informace vyžadují doplnění, Spolehliverecenze.cz bude před řešením reklamace kontaktovat uživatele s žádostí o jejich doplnění v uvedené lhůtě.

4. Reklamace musí být jasná a popis příčiny reklamace zřetelný (musí obsahovat předmět reklamace a stručné a srozumitelné zdůvodnění). Je nutné, aby byla reklamace v českém jazyce. Reklamace, které mají vulgární nebo urážlivý obsah nebudou zkoumány.

5. Reklamace budou řešeny ve lhůtě 14 dnů od data, kdy Spolehliverecenze.cz obdrží správně podanou reklamaci (včetně požadovaných prvků a bez nutnosti doplnění).

6. Uživatel získá informace o způsobu řešení reklamace prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v reklamaci.

§ 8
[Odstoupení od smlouvy]

1. Uživatel, který je zároveň spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím Spolehliverecenze.cz ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu. V případě pochybností se za den uzavření smlouvy považuje den, ve kterém uživatel přidal recenzi a/nebo hodnocení prostřednictvím formuláře. K zachování výše uvedené lhůty 14 dní stačí zaslat na Spolehliverecenze.cz osvědčení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

2. 2. Uživatel odstoupí od smlouvy zasláním na Spolehliverecenze.cz osvědčení ze kterého bude vyplývat vůle odstoupení od smlouvy. Je nutné zaslat zřetelnou informaci na e-mailovou adresu: kontakt@spolehliverecenze.cz

3. S výjimkou ostatních ustanovení pravidel může být smlouva zrušena stranou Spolehliverecenze.cz okamžitě v případě:

a) Uživatel poruší ustanovení pravidel:

b) bylo zjištěno, že uživatel uvedl nepravdivé, neaktuální, nesprávné nebo neúplné informace nebo osvědčení nebo údaje o dalších osobách,

c) jednání nebo ukončení uživatele mají negativní vliv na dobré jméno Spolehliverecenze.cz nebo jiným způsobem poškozují Spolehliverecenze.cz.

4. V jiných nebo výše uvedených situacích má Spolehliverecenze.cz právo rozvázat smlouvy se zachováním 14-denní výpovědní lhůty.

§ 9
[Změny pravidel]

1. Spolehliverecenze.cz má právo k jednostranné změně pravidel v jakékoli době v rozsahu platného práva, především v případě výskytu skutečností, které jsou spojeny s technickým nebo věcným fungováním servisu.

2. O změně pravidel bude Spolehliverecenze.cz informovat uživatele prostřednictvím umístění odpovídajících informací v servisu. Pravidla a všechny jeho změny nabývají platnosti dne zveřejnění jednotného textu pravidel na internetových stránkách servisu. Výjimkou může být situace, kdy Spolehliverecenze.cz stanovilo jiné datum, kdy nová nařízení vešla v platnost.

3. Po zobrazení informací o změnách v pravidlech na hlavní stránce servisu nebo v jiných místech k tomu určených, je uživatel povinen se s těmito změnami seznámit, jelikož další využívání servisu po tomto ohlášení znamená, že se uživatel se změnami pravidel seznámil a osvědčením této skutečnosti stvrzuje, že souhlasí se všemi změnami a obsahem nových pravidel.

4. V případě, že uživatel s novými nebo pozměněnými pravidly nesouhlasí, je povinen se zdržet od používání servisu a o tomto rozhodnutí obratem informovat Spolehliverecenze.cz.

5. Nesouhlas s novými nebo pozměněnými pravidly uživatel zároveň dává na vědomí, že přestává používat služeb poskytovaných servisem. Tímto je položen základ k rozvázání smlouvy s okamžitým účinkem.

§ 10
[Konečná ustanovení]

1. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení obecně platného polského práva a případné spory budou řešeny příslušnými polskými soudy.

2. Spory mezi Spolehliverecenze.cz, a uživatelem vztahující se ke službám servisu mohou být ukončeny dohodou prostřednictvím smírčího soudu dle pravidel, která jsou uvedena v pravidlech tohoto soud, např. u spotřebitelských soudů u okresních inspektorátech obchodní inspekcí, o kterých je zmínka v art. 37 ústavy ze dne 15. prosince 2000 r. o Obchodní inspekci (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25), dle zásad ustanovených v nařízení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. září 2001 r. o stanovení pravidel organizace a činnosti stálých spotřebitelských rozhodčích soudů (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Uživatelé, kteří jsou zároveň spotřebiteli, mají možnost využít mimosoudního řešení reklamace a vymáhání nároků u Rozhodčího soudu u zemského inspektora obchodní inspekce v Rzeszowě. Informace o způsobu přístupu k výše uvedenému režimu a procesů řešení sporů se nacházejí na následující adrese: www.uokik.gov.pl , v záložce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Uživatelé, kteří jsou zároveň spotřebitelé, mají také možnost využít unijní internetovou platformu ODR, která je přístupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Rozhodčí soud může záležitost projednat až po ukončení reklamačního řízení a v případě, pokud s tím obě strany sporu souhlasí. V ostatních případech jsou případné spory předkládány příslušným soudům v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu.

5. Pokud bude jakékoliv stávající nebo budoucí ustanovení nebo část ustanovení pravidel shledáno jako úplně nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu nyní nebo v budoucnu, jeho neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto pravidel. Tyto obchodní podmínky budou vykládány v souladu se zákonem tak, jako by nevymahatelné ustanovení v nich nebylo nikdy obsaženo.

6. Tato pravidla nabývají platnosti dne 1/9/2019